Glasbena šola Sežana
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
Kosovelova 4b, 6210 SEŽANA
t: 05 7301 220, f: 05 7342 587

Obvestila

Finish Line Coupon Code 2014
MAR
28
28.3.2014 | Svet zavoda GŠ Sežana
RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA GŠ SEŽANA
Svet zavoda GLASBENE ŠOLE SEŽANA, Kosovelova ulica 4b, 6120 Sežana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) in sklepa Sveta zavoda z dne 12. 3. 2014 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA.
 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu po z ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08,58/09,64/09,65/09,20/11,40/12-ZUJF in 57/12-ZP-CP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2014.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« na naslov Svet zavoda Glasbene šole Sežana, Kosovelova ul. 4b, 6210 Sežana. Kandidat mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidat bo prejel pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda
Glasbene šole Sežana
Nazaj na prejšnjo stran